سال انتشار: ۲۰۱۹
منبع: PubMed

لینک

چکیده:

هدف: شواهد حاکی از آن است که مصرف مکمل اسپیرولینا میتواند بر شاخص های آنتروپومتریک تأثیر بگذارد. بنابراین، در این پژوهش، بررسی سیستماتیک و متاآنالیز بر روی آزمایشات بالینی تصادفی‌ منتشر شده انجام شد که تأثیر مکمل‌های اسپیرولینا را بر چاقی ارزیابی می‌کنند.

تنظیمات: مطالعات مربوطه با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی کتابخانه Embase، Scopus، ISI Web of Science، PubMed و Cochrane تا ماه مه ۲۰۱۹ شناسایی شد. میانگین تفاوت‌ها (MD) با استفاده از مدل اثرات تصادفی ادغام شدند. ناهمگونی، تحلیل حساسیت و سوگیری انتشار با استفاده از روش‌های استاندارد گزارش شد.

یافته ها: نتایج ۵ مطالعه (۷ گروه درمانی) کاهش معنی داری در وزن (MD: -1.56 Kg, 95% CI: -1.98 to -1.14) را پس از مصرف مکمل اسپیرولینا نشان داد. تجزیه و تحلیل زیر گروه بر اساس وضعیت سلامت نشان داد که به دنبال مصرف مکمل اسپیرولینا، تغییر وزن در افراد چاق (MD: -2.06 Kg, 95% CI: -2.45 to -1.68) بیشتر از شرکت کنندگان دارای اضافه وزن (MD: -1.28 Kg, 95% CI: -1.62 to -0.93) بوده است. همچنین، تجزیه و تحلیل تلفیقی نشان داد که مکمل اسپیرولینا منجر به کاهش قابل توجه درصد چربی بدن (MD: -1.02، ۹۵٪ CI: -1.49 تا -۰.۵۴) و دور کمر (MD: -1.40، ۹۵٪ CI: -1.40 تا – ۱.۳۹) شد، اما نه از نظر شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن.

نتیجه گیری: مصرف مکمل اسپیرولینا به طور قابل توجهی وزن بدن را به ویژه در افراد چاق کاهش می دهد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,