سال انتشار: ۲۰۱۱
منبع: PubMed
لینک

چکیده:

کم خونی و اختلال عملکرد ایمونولوژیک (ایمونوسانس) معمولاً در افراد مسن‌تر دیده می‌شود و برای مقابله با این پدیده‌ها رویکردهای تغذیه‌ای دنبال میشوند.

اسپیرولینا یک جلبک سبز رنگ رشته ای و چند سلولی است که قادر به کاهش التهاب و همچنین بروز اثرات آنتی اکسیدانی است.

ما فرض کردیم که اسپیرولینا ممکن است کم خونی و ایمنی را در سالمندان با سابقه کم خونی بهبود بخشد. ما ۴۰ داوطلب از هر دو جنس را با سن ۵۰ سال یا بیشتر که سابقه بیماری مزمن عمده نداشتند، ثبت نام کردیم. شرکت کنندگان یک مکمل اسپیرولینا به مدت ۱۲ هفته مصرف کردند و برای تعیین رژیم غذایی آنها در طول مطالعه، پرسشنامه های رژیم غذایی جامعی به آنها داده شد.

شمارش کامل سلولی (CCC) و فعالیت آنزیم ایندولامین ۲،۳-دی‌اکسیژناز (IDO)، به عنوان نشانه‌ای از عملکرد ایمنی، در ابتدا و هفته‌های ۶ و ۱۲ مصرف مکمل تعیین شد. ۳۰ شرکت کننده در مطالعه کل مطالعه را تکمیل کردند و داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در طول دوره مطالعه ۱۲ هفته ای، افزایش ثابتی در مقادیر میانگین هموگلوبین گلبولی در افراد هر دو جنس مشاهده شد. علاوه بر این، میانگین حجم سلولی و میانگین غلظت هموگلوبین بدنی نیز در شرکت کنندگان مرد افزایش یافت.

به نظر می رسد زنان مسن با سرعت بیشتری از مکمل های اسپیرولینا بهره مند می شوند. به طور مشابه، اکثر آزمودنی ها افزایش فعالیت IDO و تعداد گلبول های سفید خون را در هفته های ۶ و ۱۲ مصرف مکمل اسپیرولینا نشان دادند.

نتایج این تحقیق نشان داد اسپیرولینا میتواند کم خونی و ایمنی را در افراد مسن تر بهبود بخشد. ما مطالعات بزرگ انسانی را تشویق می کنیم تا مشخص شود آیا این مکمل بی خطر می تواند در آزمایشات بالینی تصادفی شده مفید باشد یا خیر.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,