بازدید از مراکز پرورش اسپیرولینا

جزئیات

بازدید مدیر کل محترم اداره کل شیلات استان بوشهر جناب مهندس زنده بودی به همراه کارشناس محترم اداره شیلات سرکار خانم مهندس شمسی زاده از مراکز پرورش اسپیرولینای “اسپیرو”