آرشیو ماهانه : تیر ۱۳۹۸

به طور کلی، ثابت شده است ۸-۱ گرم اسپیرولینا در روز اثربخش میباشد. دوز خاص هر شخص به هدف وی از مصرف اسپیرولینا بستگی دارد.