جلبک اسپیرولینا برای لاغری

مجموعه مقالات پژوهشی در مورد خواص مصرف اسپیرولینا برای کاهش و کنترل وزن

شواهد حاکی از آن است که مصرف مکمل اسپیرولینا میتواند بر شاخص های آنتروپومتریک (سایز بدن) تأثیر بگذارد. در این پژوهش، بررسی سیستماتیک بر روی آزمایشات بالینی تصادفی‌ منتشر شده انجام شد که تأثیر مکمل‌های اسپیرولینا را بر چاقی ارزیابی می‌کنند. ننتایج این بررسی نشان داد مصرف مکمل اسپیرولینا به طور قابل توجهی وزن بدن را به ویژه در افراد چاق کاهش می دهد.